UMOWA WYPOŻYCZENIA

 

Zawarta w dniu …………………….. roku w Krynicy Zdroju, pomiędzy Dominikiem Jazicem, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. DJ BIKE Dominik Jazic z siedzibą w Krynca - Zdrój NIP: 734 289 97 40 zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ

a

……………………………………………………… zamieszkałą/- ym w ………………….……… ul. …………………………………… legitymującą/-ym się dowodem tożsamości seria ……...…….. numer………………………….., PESEL ………………………………… tel. kontaktowy …………………………….. zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM

§ 1

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego sprzętu sportowego: Narty skiturowe + wiązania + foki – szt….., nazwa ………………………………………….………, kije -. …….szt, buty skiturowe – . …….szt, dodatkowe akcesoria: oświetlenie – …….szt.,

§ 2

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.

§ 3

Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu………...…….roku, o godz.: ……., przewidywany czas zwrotu (data i godz.) :………………..… Miejsce zwrotu: Krynica Zdrój, ul. ............................, inne………………………………………………………………………………………………

§ 4

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem oraz wypożyczalnia dokumentuje zdjęciem.

§ 5

Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.

§ 6

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.

§ 7

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

§ 8

Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby.

§ 9

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10

Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Wypożyczający ........................................................

Przedstawiciel Wypożyczalni …………………………